Menu Zamknij

Regulamin

REGULAMIN

strony internetowej www.wieczniebiała.pl
oraz
Festiwalu Sukien Ślubnych z Drugiej Ręki z dnia 21.01.2022 r.

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną poniższe pojęcia pisane dużą literą, należy przez nie rozumieć:

 1. Dostawca Usług Płatniczych – dostawca usług płatniczych (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) umożliwiających dokonanie płatności za pośrednictwem Serwisu Przelewy24, PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;
 2. Bilet – imienny dokument w formie elektronicznej uprawniający do udziału w Festiwalu, zakupiony przy wykorzystaniu Serwisu;
 3. Cennik – dokument określający aktualne ceny Subskrypcji;
 4. Festiwal – Festiwal Sukien Ślubnych z Drugiej Ręki organizowany przez Organizatora w różnych miastach;
 5. Trunk Show – wydarzenia w różnych miastach organizowane przez Organizatora, podczas których prezentowane są wybrane, na zasadach określonych w Regulaminie, suknie ślubne;
 6. Formularz – formularz umożliwiający zapis na Subskrypcję, składający się z formularza wystawienia sukni ślubnej oraz formularza zamówienia Subskrypcji; 
 7. Formularz zakupu Biletu – formularz umożliwiający zakup Biletu;
 8. Konsument osoba fizyczną, która zawiera z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie to oznacza także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, korzystająca z Serwisu;
 9. Konto – indywidualny i autoryzowany profil Użytkownika, w ramach którego Użytkownik korzysta z Serwisu, w tym zarządza Subskrypcją;
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 11. Przerwa czasowe zaprzestanie pracy Serwisu albo jego poszczególnych podstron lub funkcji, które będzie potrzebne ze względów technicznych, m.in. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami Serwisu;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 13. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL: www.wieczniebiała.pl;
 14. Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy Dostawcy Usług Płatniczych, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
 15. Siła Wyższa jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Usługodawca i Użytkownik nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie; 
 16. Subskrypcja – oznacza wybrany przez Użytkownika zakres usług, szczegółowo określonych w §6 ust. 7 Regulaminu;
 17. Umowa umowa o świadczenie Usług, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie;
 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Biletu zawierana lub zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu;
 19. Usługi – określone w Regulaminie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu; 
 20. Umowa przechowania – umowa przechowania sukni ślubnych wraz z dodatkowymi usługami wskazanymi w Regulaminie świadczonymi przez Organizatora, zawierana lub zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, z chwilą zapisu na Subskrypcję;
 21. Usługodawca/Organizator – Dinnerbox S.A. z siedzibą w Krakowie (31-209), przy ul. Fieldorfa Nila 14/82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000744863, NIP: 9452222146;
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 24. Użytkownik – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (ii) osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub gdy osoba taka uzyskała na zawarcie Umowy prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego – która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, korzysta z Usług;
 25. Wydarzenie/Wydarzenia – łączna nazwa Festiwalu oraz Trunk Show;
 26. Wystawca – osoba posiadająca aktywną Subskrypcję.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności zasady i warunki:
  1. świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady funkcjonowania Serwisu, sposób i warunki zawierania Umów oraz warunki dostępu do treści i korzystania z Serwisu; 
  2. korzystania z Subskrypcji;
  3. usługi przymiarek sukni  ślubnych;
  4. udziału w Wydarzeniach, w tym zakupu Biletów.
 2. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.
  1. Adres do korespondencji (reklamacji): Węgrzce ul. C 12/ 35, 32-086
  2. Dane do bieżącego kontaktu z Usługodawcą: e-mail: wieczniebiala@gmail.com;
 3. Celem Festiwalu jest wystawienie na sprzedaż sukni ślubnych od osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem Organizatora.

§ 3. Wymagania techniczne i zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego. 
 2. W celu korzystania ze Serwisu Użytkownik powinien dysponować następującym wyposażeniem:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem i posiadające oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu;
  2. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies;
  3. dostęp do poczty elektronicznej (w zakresie wybranych funkcjonalności).
 3. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia Przerwy. O planowanej Przerwie, która może wpłynąć na normalne korzystanie z Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie w Serwisie.
 4. W sytuacji awarii Serwisu Usługodawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonalności Serwisu.

§ 4. Usługi

 1. Skorzystanie z niektórych Usług oferowanych przez Usługodawcę jest odpłatne. Płatności są realizowane za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych.
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu:
  1. nieodpłatną usługę wyświetlania i przeglądania zawartości Serwisu, która zostaje zawarta w chwili wejścia na stronę internetową Serwisu przez Użytkownika, a wygasa w chwili opuszczenia Serwisu;
  2. nieodpłatną usługę rejestracji Konta w Serwisie, która zostaje zawarta i wygasa na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. odpłatną Usługę zapisu na Subskrypcję, która zostaje zawarta i wygasa na zasadach określonych w Regulaminie;
  4. odpłatną usługę sprzedaży Biletów, która zostaje zawarta na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 5. Konto

 1. Posiadanie Konta umożliwia zapis na Subskrypcję oraz zakup Biletu. 
 2. Rejestracji Konta można dokonać w Serwisie w chwili składania Formularza lub Formularza zakupu Biletu lub niezależnie od tych czynności klikając w przycisk „Zarejestruj się” udostępniony w Serwisie.
 3. W celu zarejestrowania Konta Użytkownik:
  1. podaje następujące dane: nazwa użytkownika, adres e-mail oraz podaje własne hasło zabezpieczające dostęp do Konta. Użytkownik dokonując rejestracji Konta potwierdza, że podane przez niego dane są prawdziwe i że będą aktualizowane stosownie do potrzeby;
  2. dokonuje akceptacji postanowień Regulaminu, jak również oświadcza o zapoznaniu się z Polityką Prywatności;
  3. wybiera przycisk „Zarejestruj się”.
 4. Jeśli Użytkownik dokonuje rejestracji Konta w chwili składania Formularza lub Formularza zakupu Biletu podaje niezbędne dane, a Konto zostaje utworzone w chwili złożenia Formularza lub Formularza zakupu Biletu.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta w momencie wybrania przycisku „Zarejestruj się” lub w chwili złożenia formularzy, o których mowa w ust. 4.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony i wygasa z chwilą usunięcia Konta z Serwisu.
 7. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto z Serwisu. Opcja usunięcia Konta jest dostępna po zalogowaniu się Użytkownika do Konta, w panelu klienta.
 8. Usunięcie Konta jest jednoznaczne z rezygnacją z Subskrypcji. Zastosowanie mają postanowienia § 6 ust. 18-19 poniżej.
 9. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu:
  1. samodzielnie (tj. nie udostępniając dostępu do Konta osobom trzecim);
  2. w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu i Polityki prywatności.

§ 6. Subskrypcja

 1. Zapis na Subskrypcję jest możliwy tylko dla Użytkowników, którzy założą Konto w Serwisie.
 2. Subskrypcja trwa przez maksymalny okres kolejnych 12 miesięcy od chwili zapisu, do chwili rezygnacji z Subskrypcji lub w przypadku sprzedaży sukni ślubnej do momentu wyłączenia Subskrypcji przez Organizatora zgodnie z §7 ust. 10 pkt 2).
 3. Cena Subskrypcji określona jest w Cenniku i składają się na nią:
  1.  jednorazowa opłata za zapis na Subskrypcję, płatna w chwili zapisu na Subskrypcję;
  2. miesięczna opłata (cykliczna) za Subskrypcję (Opłata miesięczna). 
 4. Powyżej wskazane ceny zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich.
 5. Użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności opłat za Subskrypcję spośród następujących:
  1. płatność BLIK;
  2. płatność przelewem.
  3. Opłata miesięczna jest pobierana od Wystawcy co miesiąc, w drodze Płatności kartą w dniu, w którym nastąpił zapis na Subskrypcję. W niektórych przypadkach termin rozliczeń może ulec zmianie (np. jeśli zapis nastąpił w dniu wypadającym poza danym miesiącem, np. 29 lutego).
 6. Pierwsza opłata miesięczna płatna jest w chwili zapisu na Subskrypcję. Po zalogowaniu na Konto, w panelu klienta, widnieje informacja okresie rozliczeniowym Subskrypcji. Wystawca zobowiązany jest dokonywać Opłaty miesięcznej najpóźniej w ostatnim dniu obowiązującego okresu rozliczeniowego Subskrypcji.
 7. W ramach i w okresie trwania Subskrypcji Organizator zobowiązuje się do:
  1. wystawiania sukni ślubnej na Festiwalach organizowanych w okresie trwania Subskrypcji. Udział Wystawców w Festiwalu nie jest konieczny, a ich suknie ślubne są prezentowane przez konsultantki Organizatora;
  2. prezentowania sukni ślubnej na Trunk Show, organizowanych w okresie trwania Subskrypcji, z zastrzeżeniem ust. 16 poniżej. Udział Wystawców w Trunk Show nie jest konieczny, a ich suknie ślubne są prezentowane przez konsultantki Organizatora;
  3. prezentowania zdjęć sukni ślubnej w dedykowanym katalogu online w Serwisie. Zdjęcia sukni będą udostępniane w katalogu online nie wcześniej niż miesiąc po dostarczeniu sukni do Organizatora. Organizator, jeżeli będzie to uzasadnione względami marketingowymi, może zdecydować o czasowym nieudostępnianiu zdjęć sukni ślubnej w katalogu online, w szczególności przed Festiwalami;
  4. udostępnianie sukni ślubnej do przymiarek w okresie obowiązywania Subskrypcji, poza Wydarzeniami, na zasadach opisanych w §8;
  5. dołożenia starań w celu zawarcia umów sprzedaży sukni ślubnej przez Organizatora podczas Wydarzeń, jak również poza tymi Wydarzeniami, na zasadach określonych w Regulaminie;
  6. przechowywania sukni ślubnej przez czas trwania Subskrypcji.
 8. W celu zapisu na Subskrypcję Użytkownik:
  1. wypełnia formularz, znajdujący się w Serwisie w zakładce „Wystaw suknię”. W formularzu Użytkownik podaje informacje dotyczące sukni ślubnej zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy, w szczególności precyzyjny opis wad fizycznych sukni oraz Dane osobowe wskazane w formularzu, jak również proponowaną cenę sprzedaży. Użytkownik wypełniając formularz potwierdza, że podane przez niego dane są prawdziwe i że będą aktualizowane stosownie do potrzeby;
  2. akceptuje niniejszy Regulamin oraz oświadcza o zapoznaniu się z Polityką prywatności;
  3. wybiera przycisk „Wystaw suknię”.
 9. Po złożeniu formularza w sposób określony w ust. 8 powyżej, Użytkownik zostaje przekierowany do formularza zamówienia Subskrypcji, w którym:
  1. podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe. Użytkownik składając formularz zamówienia Subskrypcji oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i że będą aktualizowane stosownie do potrzeby;
  2. wybiera przycisk „Złóż zamówienie”.
 10. Po złożeniu formularza zamówienia Subskrypcji, w sposób określony w ust. 9 powyżej, Użytkownik zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę internetową – Serwis Przelewy24 w celu dokonania płatności, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 11. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie skierowany automatycznie do Serwisu i otrzyma na wskazany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zapisu na Subskrypcję oraz dokonania płatności.
 12. Umowa przechowania jest zawierana w chwili zapisu na Subskrypcję, zgodnie z ust. 9 oraz z chwilą zapłaty za Subskrypcję, zgodnie z ust. 10, na czas oznaczony 12 miesięcy, a wygasa z chwilą określoną w ust. 2 powyżej.
 13. Za pośrednictwem Formularza można dokonać zgłoszenia tylko jednej sukni.
 14. Z uwagi na ograniczone miejsce magazynowe, liczba Subskrypcji jest ograniczona. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na Subskrypcję i w związku z tym zwróci wszelkie pobrane opłaty.
 15. Wystawca zapisując się na Subskrypcję wyraża zgodę oraz upoważnia Organizatora do zawarcia umowy sprzedaży jego sukni ślubnej przez Organizatora i odebranie ceny sprzedaży z tego tytułu od kupującego. Organizatorowi, za zgodą Subskrybenta, przysługuje prawo do przekazania przysługującego mu uprawnienia do zawarcia umowy sprzedaży sukni ślubnej Subskrybenta i odebrania ceny sprzedaży od Kupującego, wybranej osobie trzeciej, zajmującej się zawodowo prowadzeniem działalności, której przedmiot jest zbieżny z działalnością Organizatora. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wszelkie należności Organizatora jakie przysługiwałyby mu w związku z zawarciem umowy sprzedaży sukni ślubnej, przysługiwać będą wskazanej przez Organizatora osobie trzeciej, a Subskrybent nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
 16. Organizator decyduje, które suknie będą prezentowane w ramach poszczególnych Trunk Show, w szczególności przy wyborze sukni Organizator będzie kierował się charakterem danego wydarzenia, miejscem, w którym będzie się odbywało oraz innymi szczególnymi okolicznościami. W związku z powyższym, Organizator nie gwarantuje, że każda suknia ślubna będzie prezentowana podczas każdego Trunk Show.
 17. Wystawca może w każdej chwili zrezygnować ze Subskrypcji. Rezygnacja z Subskrypcji odnosi skutek z końcem miesięcznego okresu rozliczeniowego. 
 18. Organizator nie zwraca Opłaty miesięcznej za niewykorzystaną Subskrypcję w danym miesiącu, jak również wówczas, gdy Wystawca zapisze się na Subskrypcję, a następnie nie dostarczy Organizatorowi sukni ślubnej.
 19. Rezygnacji z Subskrypcji można dokonać (i) w panelu klienta po zalogowaniu do Konta lub (ii) poprzez przesłanie wiadomości e-mail Organizatorowi lub (iii) poprzez usunięcie Konta. Po dokonaniu rezygnacji Wystawca zobowiązuje się odebrać suknię ślubną zgodnie z postanowieniami §7.
 20. W przypadku jeśli Wystawca nie zrezygnuje ze Subskrypcji w sposób określony w ust. 19 powyżej, lecz jednocześnie nie uiści Opłaty miesięcznej w terminie wskazanym w  ust. 6, Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Subskrypcji i Umowy przechowania. Po wypowiedzeniu Wystawca zobowiązuje się odebrać suknię ślubną zgodnie z postanowieniami §7.

§ 7. Postanowienia dotyczące Wystawców

 1. Po zapisie na Subskrypcję i zapłacie za nią, zgodnie z §6, Organizator skontaktuje się z Wystawcą w ciągu 48 godzin od momentu zapisu na Subskrypcję i otrzymania zapłaty, w celu ustalenia sposobu dostarczenia sukni ślubnej. Wystawca w terminie 7 dni od dnia ustalenia z Organizatorem sposobu dostarczenia sukni ślubnej jest zobowiązany do dostarczenia sukni ślubnej Organizatorowi: 
  1. osobiście do lokalu Organizatora, przy czym Wystawca i Organizator uprzednio uzgodnią termin i miejsce (adres) dostarczenia sukni, w korespondencji e-mailowej lub
  2. za pośrednictwem kuriera, na własny koszt, na adres Organizatora podany w wiadomości e-mail, znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostarczane Organizatorowi suknie ślubne powinny być wyprane i nie posiadać innych wad fizycznych niż wady będące normalnym następstwem prawidłowego używania sukni ślubnej.  
 3. Od chwili odebrania sukni ślubnej przez Organizatora, odpowiedzialność za przechowanie Sukni ślubnej ponosi Organizator. W przypadku powierzenia do przechowania Sukni ślubnej podmiotowi trzeciemu, Organizator ponosi odpowiedzialność jedynie za winę w wyborze podmiotu trzeciego.
 4. Organizator zobowiązuje się do przechowywania sukni ślubnej w okresie obowiązywania Subskrypcji.
 5. W przypadku, gdy po odebraniu przez Organizatora sukni ślubnej stwierdzi on, że suknia posiada wady fizyczne inne niż wskazane w Formularzu, niezwłocznie poinformuje o tym Wystawcę , przesyłając na adres e-mail Wystawcy informację o stanie sukni i wykrytej wadzie.
 6. Organizator dołoży starań w celu doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży sukni ślubnej, jednakże Organizator nie gwarantuje sprzedaży sukni ślubnej.
 7. Wystawca ma świadomość, że w wyniku wystawienia i prezentacji sukni podczas Wydarzeń, uczestnicy mogą mieć kontakt fizyczny z suknią, w szczególności poprzez jej przymierzanie i dotykanie. Organizator podejmie czynności w celu zabezpieczenia sukni, jednak suknie mogą ulec uszkodzeniu wskutek działań osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, chyba że nie dołożył należytej staranności przy zabezpieczeniu sukni.
 8. Cena sprzedaży podana przez Wystawcę w Formularzu (Cena festiwalowa) jest minimalną ceną za jaką suknia ślubna może zostać sprzedana. Wystawca może zmienić Cenę festiwalową, informując o tym Organizatora w wiadomości mailowej. Organizator może w czasie Wydarzenia zwiększyć Cenę festiwalową.
 9. Organizatorowi przysługuje prowizja za sprzedanie sukni ślubnej w wysokości 20 % ceny sprzedaży sukni ślubnej. W przypadku sprzedaży sukni w sposób określony w §8 ust. 5 poniżej, Organizatorowi przysługuje prawo powiększenia ceny sukni ślubnej o kwotę nie mniejszą niż 10%, która w całości przysługuje Organizatorowi, niezależnie od prowizji o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 10. W przypadku sprzedania sukni ślubnej Organizator niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia Wydarzenia lub od dnia zawarcia umowy sprzedaży sukni ślubnej w sposób określony w §8 ust. 4 poniżej:
  1.  poinformuje o tym Wystawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail. Organizator dokona przelewu kwoty ceny sprzedaży sukni ślubnej pomniejszonej o kwoty określone w ust. 9 powyżej, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail od Wystawcy z numerem rachunku bankowego, na który ma zostać przelana powyższa kwota;
  2. dezaktywuje Subskrypcję Wystawcy, ze skutkiem, o którym mowa w § 6 ust. 17- 19 powyżej. 
 11. W przypadku wygaśnięcia, wypowiedzenia lub zakończenia obowiązywania Subskrypcji w inny sposób, Organizator w terminie 3 tygodni odeśle suknię ślubną za pośrednictwem kuriera za pobraniem, na adres wskazany przez Wystawcę. Jeżeli Wystawca nie odbierze sukni ślubnej od kuriera i zostanie ona zwrócona Organizatorowi jako nadawcy przesyłki, Wystawca ma prawo odebrać suknię ślubną w terminie 14 dni od dnia zakończenia Subskrypcji, osobiście po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z Organizatorem. Przy odbiorze sukni ślubnej, Wystawca zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi koszty, które Organizator poniósł w związku z wysłaniem sukni ślubnej za pośrednictwem kuriera. Jeżeli Wystawca nie odbierze sukni ślubnej osobiście we wskazanym powyżej terminie, Organizator ma prawo według swojego wyboru:
  1. żądać od Wystawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5,00 (pięć, 00/100) zł za każdy dzień opóźnienia w odebraniu sukni ślubnej. Kara umowna jest płatna przez Wystawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty lub
  2. oddać do przechowania suknię ślubną podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wystawcy. Wystawca udziela Organizatorowi upoważnienia do powierzenia sukni ślubnej do przechowania innemu podmiotowi, na jego koszt i ryzyko.

§ 8. Usługa przymiarki

 1. Każdy Użytkownik może umówić się na przymiarkę sukni ślubnej w siedzibie Organizatora. W tym celu Użytkownik powinien podjąć kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorem, zgodnie z danymi wskazanymi w §2 ust. 2 powyżej w celu uzgodnienia terminu przymiarki.
 2. Przymiarka odbędzie się w terminie uzgodnionym przez Organizatora i Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W uzasadnionych przypadkach, Organizator może odmówić udostępnienia sukni do przymiarki w siedzibie Organizatora, w szczególności w czasie Wydarzeń oraz w okresie poprzedzającym Wydarzenia.
 4. Po przymiarce Użytkownik zainteresowany zakupem danej sukni ślubnej może zawrzeć z Organizatorem umowę sprzedaży sukni.
 5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży sukni ślubnej zgodnie z ust. 4 powyżej, cena sprzedaży sukni ślubnej zostanie ustalona przez Organizatora, w szczególności może ona ulec zwiększeniu w odniesieniu do ceny prezentowanej podczas Wydarzeń.

§ 9. Wydarzenia
Postanowienia dotyczące gości

 1. Warunkiem udziału w Wydarzeniach jest zakup Biletu w Serwisie lub na terenie Wydarzenia w dniu Wydarzenia i okazanie go personelowi Organizatora.
 2. Aby dokonać zakupu Biletu, konieczna jest rejestracja Konta w Serwisie. Ceny Biletów wskazane są w Serwisie.
 3. W celu zakupu Biletu Użytkownik:
  1. wypełnia Formularz zakupu Biletu i podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Użytkownik dokonując zakupu Biletu potwierdza, że podane przez niego dane są prawdziwe;
  2. dokonuje akceptacji postanowień Regulaminu, jak również oświadcza o zapoznaniu się z Polityką Prywatności;
  3. wybiera przycisk „Kup bilet”.
 4. Po wybraniu przycisku „Kup bilet”  Użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności za Bilet spośród następujących:
  1. płatność BLIK;
  2. płatność przelewem.
 5. Powyższe płatności realizowane są za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 obsługiwanej przez Dostawcę Usług Płatniczych.
 6. Użytkownik otrzyma potwierdzenie zapłaty ceny Biletu oraz Bilet na adres e-mail podany w Formularzu zakupu Biletu.
 7. Liczba Biletów jest ograniczona. W przypadku wyprzedania wszystkich Biletów przed dniem Wydarzenia, sprzedaż biletów nie będzie prowadzona na terenie Wydarzenia w dniu Wydarzenia. 
 8. Bilet jest biletem imiennym, który uprawnia do udziału w Festiwalu tylko osobę, której dane są wskazane na Bilecie.
 9. Osoba, która posiada Bilet może uczestniczyć w Festiwalu z jedną osobą towarzyszącą, której dane nie widnieją na Bilecie.
 10. Informujemy, że stosowanie makijażu, balsamów brązujących lub samoopalających oraz noszenie biżuterii może uszkodzić lub pobrudzić suknie, co może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą i w związku z tym Organizator nie rekomenduje ich stosowania lub noszenia podczas Wydarzenia.
 11. Biletu nie można oddać ani odsprzedać.
 12. Opłata za Bilet nie podlega zwrotowi. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Biletu zawartej z Organizatorem na podstawie art. 38 pkt 12) Ustawy o prawach konsumenta.
 13. Na teren Wydarzenia mają zakaz wstępu osoby będące pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu oraz osoby agresywne.
 14. Na teren Wydarzenia zakazane jest wnoszenie środków odurzających, napojów alkoholowych, substancji psychotropowych, broni, wyrobów pirotechnicznych lub wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi. 
 15. Na terenie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
 16. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu tylko pod opieką opiekunów, którzy ponoszą za nich odpowiedzialność. 
 17. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosowania się do postanowień Regulaminu oraz instrukcji i poleceń personelu Organizatora. 
 18. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu lub instrukcji i poleceń personelu Organizatora, na polecenie członka personelu Organizatora, uczestnik ma obowiązek opuścić teren Wydarzenia. 
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika, które zostały skradzione, uszkodzone lub zgubione na terenie Wydarzenia. 
 20. Sprzedawane suknie ślubne są sukniami używanymi, a więc mogą posiadać ślady ich używania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za takie wady fizyczne sukni ślubnych, które są normalnym następstwem ich używania.

§ 10. Postanowienia związane z epidemią COVID-19

 1. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z epidemią SARS-CoV-2 (COVID-19), uczestnicy Wydarzenia mogą być zobowiązani do przestrzegania dodatkowych procedur bezpieczeństwa, zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Organizator może żądać w szczególności:
  1. wypełnienia oświadczenia (ankiety epidemiologicznej) zawierającego informacje o objawach chorobowych oraz kontaktach z osobami zakażonymi, poddanymi kwarantannie lub izolacji lub widocznymi objawami zakażenia COVID-19, przed wejściem na teren Wydarzenia;
  2. noszenia materiałów ochrony osobistej, tj. maseczek, rękawiczek, zasłaniających usta i nos, na terenie Wydarzenia. Obowiązek wyposażenia w te materiały obciąża uczestnika;
  3. dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren Wydarzenia;
  4. zachowania odpowiedniego dystansu społecznego od innych uczestników;
  5. poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury przed wejściem na teren Wydarzenia, jeśli będzie to zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny;
  6. stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez Organizatora w miejscu wydarzenia dotyczących przestrzegania rygorów sanitarnych oraz procedur bezpieczeństwa.
 3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków, których uczestnik jest obowiązany przestrzegać.
 4. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z przyczyn dotyczących epidemii SARS-CoV-2 i wydanych w związku z nią obostrzeń, Użytkownik, który dokonał zakupu Biletu, otrzyma zwrot ceny Biletu.

§ 11. Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

 1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze Siły Wyższej; 
 2. niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań z Umowy w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Użytkownika, w tym między innymi niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Serwisu;
 3. treści wprowadzone do Serwisu przez osoby trzecie.

§ 12. Dane osobowe i polityka cookies

 1. W związku ze świadczeniem niektórych Usług Usługodawca przetwarza Dane osobowe Użytkowników.
 2. Zasady polityki prywatności i plików cookies Usługodawcy zamieszczono w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności i plików cookies”, udostępnionym pod adresem: https://relovedresses.com/polityka-prywatnosci/

§ 13. Reklamacje, odstąpienie od Umowy

 1. Zgłoszenie reklamacji Usługi możliwe jest drogą elektroniczną na adres: wieczniebiala@gmail.com, jak również pisemnie na adres Usługodawcy: Dinnerbox S.A., ul. Fieldorfa Nila 14/82, 31-209 Kraków. 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis sprawy.
 3. Usługodawca jest obowiązany rozpoznać reklamację i udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy przechowania w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, stosownie do zakresu Umowy przechowania, który nie został do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu, zrealizowany przez Organizatora. Konsument może odstąpić od Umowy przechowania składając Organizatorowi w tym celu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodnie z danymi wskazanymi w ust. 1 powyżej. 
 5. Zgodnie z art. 38 pkt 1 i 12 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (i) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (ii) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Z uwagi na powyższe Usługodawca informuje, że Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy dotyczącej wyświetlania i przeglądania treści Serwisu, jak również zakupu Biletu na Festiwal.

§ 14. Reklamacje dotyczące płatności

 1. Za reklamacje dotyczące płatności odpowiada wyłącznie Dostawca Usług Płatniczych.
 2. Szczegóły dotyczące składania reklamacji w zakresie płatności dostępne są na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin (kliknięcie w link przekieruje Użytkownika do strony zewnętrznej).

§ 15. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Konsumentowi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod numerem Infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (opłata wg taryfy operatora) oraz pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

§ 16. Zastrzeżenia prawne i prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownikowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych, naruszających zasady współżycia społecznego lub obyczajności, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Usługodawcy.
 2. Właścicielem praw do Serwisu, w tym praw autorskich jest Usługodawca. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne, w tym zamieszczone w Serwisie zdjęcia i inne stron www Serwisu, w szczególności kody HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej, w szczególności z punktu widzenia praw autorskich, które posiada Usługodawca. Powyższe dotyczy także wszelkich materiałów i utworów, które będą udostępniane lub przekazywane Użytkownikom w ramach świadczenia Usług. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Użytkownikom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy. 
 3. Właścicielem prezentowanych w Serwisie logotypów, oznaczeń, elementów identyfikacji wizualnej identyfikujących Usługodawcę, a także wszelkich przepisów i informacji dotyczących świadczenia Usług jest Usługodawca. Powyższe dotyczy zwłaszcza wszelkich materiałów i utworów, które będą udostępniane lub przekazywane Użytkownikom w ramach świadczenia Usług. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Użytkownikom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba, że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy.
 4. Kopiowanie przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych w Serwisie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Usługodawcy.

§ 17. Zagrożenia

 1. Użytkownik, tak jak każda inna osoba korzystająca z Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer (lub inne urządzenie), który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Serwisu, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował. 
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. 
 3. Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§ 18. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
  1. zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  2. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Serwisu, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;
  3. wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu;
  4. Siły wyższej;
  5. zmian formalnych lub organizacyjnych Usługodawcy mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
  6. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu oraz funkcjonalności Serwisu,
  7. zmiany związanej z zakresem poszczególnych funkcjonalności Serwisu.
 3. Cennik może ulec zmianie w każdym czasie, w szczególności z uwagi na zmiany kosztów prowadzenia działalności, w tym Wydarzeń, 
 4. O zmianie Regulaminu i Cennika Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Serwisu oraz przesłanie do Użytkowników posiadających Konto w Serwisie wiadomości e-mail. 
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia poinformowania o ich wprowadzeniu zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem ust. 6-8 niniejszego paragrafu.
 6. Zmieniony Regulamin oraz Cennik wiąże Użytkownika w przypadku świadczenia usług ciągłych (np. Subskrypcja), jeżeli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umów zawartych z Usługodawcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 7. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 8. Użytkownik ma obowiązek stosować się do Regulaminu obowiązującego w czasie, gdy korzysta z Serwisu.

§ 19. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.01.2022.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia umów z Organizatorem, w tym również do zapisu na Subskrypcję oraz Umowy sprzedaży Biletu.
 3. W przypadku uznania, przez właściwy organ lub sąd w drodze prawomocnej decyzji lub orzeczenia, jednego z postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Usługodawca stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Serwisie, w tym przed zawarciem Umowy, a także na żądanie Użytkownika w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Dla celów wykonania Regulaminu oraz umów, zastosowanie ma prawo polskie.
 6. Wystawca oraz inni uczestnicy biorący udział w Festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, swojego wizerunku oraz wypowiedzi, utrwalonych za pomocą fotografii lub technik audiowizualnych, w całości lub we fragmentach, w celach marketingowych lub informacyjnych, związanych z promocją działalności prowadzonej przez Organizatora, jak również na potrzeby wewnętrzne Organizatora. Zgoda obejmuje w szczególności zamieszczanie fotografii oraz filmów z Festiwalu na mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora, jak również w artykułach prasowych i innych publikacjach. Wizerunek wraz z wypowiedzią mogą być poddane różnego rodzaju formom elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także wizerunek może być zestawiany z wizerunkami innych osób, może być także uzupełniony towarzyszącym komentarzem.
 7. Załącznik – Cennik.